เครื่องเจาะ สำหรับ Bored pile, Soil cement column, Jet grouting งานปรับปรุงดิน ฐานราก (Foundation)