Waste bin 660/1100 l
Description

ถังขยะ 660/1100 ลิตร สร้างด้วยการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดที่ทันสมัยที่สุด

ซึ่งทำให้ถังขยะมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะใช้งานได้หลายปี 
ความจุ 660 ลิตร
น้ำหนักถังเปล่า 43 กก
น้ำหนักที่บรรทุกขยะได้ 265 กก
น้ำหนักถังรวมขยะทั้งสิ้น 310 กก

คุณภาพดีทนทาน นำเข้าจากต่างประเทศ

 

Back to products